Házirend

Az RB Fitness üzemeltetője:

A Házirend célja, hogy meghatározza az RB Fitnessben tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását, és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen. Továbbá előírja az RB Fitness rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Az RB Fitness területe csak rendeltetésének megfelelően használható. Az RB Fitness használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

 • Az RB Fitness területén TILOS:
 • A dohányzás és az alkohol fogyasztása
 • Az olyan tevékenység, amely az RB Fitness szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért, minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység. Az RB Fitness egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele. Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása
 • Az RB Fitness egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
 • Az RB Fitness szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.
 • Az RB Fitness területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el: játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb. egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet) reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag
 • Amennyiben az RB Fitness területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
 • Üzemeltető az RB Fitness sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.
 • Az RB Fitness zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága az RB Fitness egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában az RB Fitness rendjére.
 • Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani ill. tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 • A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
 • Az RB Fitness üzemeltetője nem vállal felelősséget a klub területén a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából ill. a vendégek felelőtlen magatartásából erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
 • A talált tárgyakat minden vendég az RB Fitness recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.
 • A szolgáltatásokat, edzéseket és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
 • A komplexum egész területén zártláncú videó megfigyelő rendszer működik!
 • A komplexum területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő
 • Mentők(baleset esetén) 104
 • Tűzoltóság(tűz esetén) 105
 • Rendőrség(rendbontás esetén) 107
 • Általános segélyhívó(bármely esetben) 112
 • E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti, melyről az RB Fitness vendégeit a módosított Házirend kifüggesztésével tájékoztatja.
 • Az RB Fitness üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.
 • Amennyiben a vendégek száma eléri a terem maximum befogadó képességét, a beléptetés jogát fenntartjuk.
 • Az RB Fitness jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a komplexum recepcióján elérhető és áttekinthető.
 • A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti!

RECEPCIÓ

 • Az RB Fitness területére, belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.
 • Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített belépési nyilatkozatot, továbbá átadni a recepciósnak egy darab személyazonosításra alkalmas igazolványt (pl.: személyazonosító igazolvány, gépjárművezetői engedély, stb.) Az adatlappal a vendég elfogadja az RB Fitness Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is. Az RB Fitness a belépési nyilatkozatban szereplő adatokat harmadik fél részére nem szolgáltatja ki.
 • A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít.
 • A vendég számára belépéskor átadott eszközöket sport-felszerelések, stb. köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég az átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé.
 • A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.
 • A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre

FITNESS TEREM

 • 14 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat a teremben
 • Az edzőterembe ételt bevinni TILOS!
 • Az edzőterembe csak kulacsban vagy biztonsági kupakkal ellátott palackban lehet italt bevinni.
 • A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés ill. mezítláb történő edzés a balesetveszély megelőzése miatt, nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata higiéniai okokból – tilos!
 • Az edzőgépeket és eszközöket mindenki kizárólag rendeltelésüknek megfelelően, az alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségére használhatja.
 • A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
 • Az egyes eszközök (pl. fekvőpadok) használata során törölköző használata kötelező.
 • Az eszközök használatát személyi edzők segítik és ellenőrzik. A személyi edzők tanácsai többek között a baleset- megelőzést is célozzák, ezért kérjük a vendégeket, e szakemberek tanácsait vegyék figyelembe.
 • MINDEN NAPRA vonatkozik, hogy mind a dolgozók, mind az edzők csak névvel ellátott ételeket és termékeket tárolhatnak kizárólag a hűtőben, vagy az arra kijelölt szekrényekben. Ellenkező esetben a név nélküli, vagy a pult más pontján tárolt termékek MINDEN reggel 7 órakor kidobásra kerülnek!

ÖLTÖZŐ

 • Az öltöző- és zuhanytérben a papucs használata kötelező.
 • A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, értéktárgyaikat értékmegőrzőben helyezzék el.
 • Távozás után a szekrényekben ne hagyjanak szemetet, a szekrény ajtaját kérjük nyitva hagyni szíveskedjenek!
 • Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)
 • Futni TILOS!

TORNATEREM

 • Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.
 • A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be
 • Az aerobic terembe csak tiszta, az edzésnek megfelelő sportöltözetben (sportcipőben trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés ill. mezítláb történő edzés, a balesetveszély megelőzése miatt, nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata higiéniai okokból – tilos!
 • Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéggel szemben az edzőnek jogában áll a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében a belépést megtagadni.

SZAUNAVILÁG

 • A szaunákat és az infrakabinokat csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint, kizárólag saját felelősségre lehet igénybe venni.
 • A wellness szolgáltatások használata megtagadható a fertőző és lázas betegségben szenvedők, ittas és kábítószer vagy bódító hatás gyógyszer befolyása alatt álló személyeknek.
  A szaunát kizárólag megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő) lehet. A wellness részleg egész területén a szauna lepedők használata kötelező!
 • Egészségügyi okokból a szaunában papucsot, sportcipőt, egyéb lábbelit, újságot, könyvet, műanyagpalackot, test- és szépségápoláshoz kapcsolódó tárgyakat, kozmetikumot, valamint saját illatanyagot és egyéb a tűzvédelmi előírásoknak nem megfelelő vegyszert, bárminemű élelmiszert és elektronikai szórakoztató eszközt bevinni szigorúan tilos!

RB Fitness Kft.
2021.05.10.